VÍKENDOVÉ KONSTELACE - Centrum Velkopolský mlýn, Náměšť n. O.

transformce a léčení bloků, traumat a zranění

Číslo akce: 17
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Centrum Velkopolský mlýn, Velké Pole 326, Náměšť nad Oslavou
Termín: 11. 10. 2019 18:00

Seminář se uskuteční v termínu od 11. do 13.10.2019

Program začíná první den od 18:00 prezencí, 19:00 večeře, 20:00 zahájení programu. Poslední den program končí v cca 14:00.

 

 

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 3 000 Kč, záloha 0 Kč

Cena programu zahrnuje kurzovné, ubytování a kvalitní vegetariánskou plnou penzi + základní občerstvení (čaj, káva).

Ubytování je dvoulůžkových pokojích. S sebou si prosím vezměte vlastní povlečení a prostěradlo.

 

Po přihlášení budete zařazeni do seznamu účastníků. O zařazení budete informováni e-mailem. Cena je splatná v hotovosti na místě.


Maximální počet účastníků: 12  - tento počet zajišťuje indviduální přístup, možnost postavit si plnohodnotnou konstelaci a dodatek prostoru na odpočinek každému z účastníků. (Počet volných míst: 0 - můžete se přihlásit jako náhradník)


 

Místo akce na mapách.cz: https://mapy.cz/zakladni?x=16.1492804&y=49.1997398&z=15&source=addr&id=14009618

Parkování je zdarma v areálu centra.

 

 

Anotace:

Cílem semináře je osobní růst realizovaný formou odhalení a transformace rodinných, rodových nebo karmických zapletení jednotlivých podosobností (částí duše) a znich plynoucích blokací. Všechny vnitřní osoby mají v duši své místo a všechny v hloubi touží po sounáležitosti s ostatními částmi duše. Každá obsahuje původní esenciální postoj, tj. kvalitu jednoznačnosti, síly a lásky. Esence každé vnitřní osoby říká „ano“ sobě, lidem, světu a životu, a to zcela jedinečným, nezatíženým a naplňujícím postojem, aniž by přišla o všechny poznatky a zkušenosti z let utrpení. Výsledkem je harmonická symbióza velkých životních hodnot a jejich přirozená realizace v životě.

Pracovat budeme novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, nových konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací).

Záměrem konstelace může být např. transformace vztahových, psychických, zdravotích, pracovních, finančních a dalších potíží vždy ale z pohledu více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

Obsah akce:

Konstelace vnitřních osob odhalují hlavní aktuální příčinu klientem zadaných potíží. Ukazují to, co nejvíce blokuje záměr klienta, a co je třeba udělat pro jeho osobní posun.

Pracovat budeme na všech úrovních duše (rodina, rod, karma, duch) technikou konstelace vnitřních osob (KVO) propojující rodinné konstelace, individuální systemiku a příběhy duše (theta léčení) se záměrem:

 • odhalit a rozplést rodinná, rodová a karmická zapletení, zrušit z nich vyplývající programy a aktivovat nová prospěšná přesvědčení,
 • přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky,
 • poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
 • uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, z čeho máme strachy, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody, nefunkční postoje,
 • harmonizovat vnitřní konflikty – splynutí vnitřních polarit v jedno,
 • integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše,
 • porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – prohlubovat schopnost nehodnotit a nesoudit,
 • prožívat hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
 • přijmout své rodiče na více úrovních a zvíce částí duše v rámci jediné konstelace,
 • integrace traumat a zranění a obnovení sounáležitosti jednotlivých podosobností,
 • odhalení původní esence, tj. prvotní kvality jednoznačnosti, síly a lásky a její realizace v praktickém životě, přijetí darů, se kterými jsme přišli na svět a jejich realizace.

Je to příležitost spoluvytvářet jednotu. Rozpouštět polarity a prožívat jednotlivé úrovně vědomí v rámci své vlastní duše. Tedy přímo v místě stvořeném k tomuto účelu. Dochází tak k uvolnění, harmonizaci vztahů a ke zcela novému druhu porozumění, které vede k laskavějšímu vnímání sama sebe, lidí a světa. Faktickým projevem v životě je skutečnost, že klient, který dosud reagoval podmíněně – útokem, útěkem, zamrznutím – reaguje překvapivě jinak, přiměřeně dané situaci. Tato nová reakce přitom nemusí být jen výsledkem práce mysli, ale automatickou první reakcí duše bez přemýšlení.

Pracovat můžeme se záměrem zvědomit existenci a působení vnitřních osob, které se projevují v našem praktickém životě, a umožnit dosažení stavu jejich vzájemné spolupráce, nebo se záměrem odhalení mocných osobností, které působí skryté v našem podvědomí.

Záměrem může být samozřejmě také zpracování vztahových, psychických, zdravotních, pracovních, finančních problémů a dalších symptomů vždy z pohledu více částí duše. Čistým záměrem je rovněž podívat se na to, co se mám v této fázi svého života naučit.

Tím nejdůležitějším ale je, že všechny naše potíže, jsou především zkušeností a bránou na cestě k sebepoznání, osobnímu růstu, prohlubování vědomí své hodnoty, sounáležitosti s druhými lidmi a z toho plynoucí spokojenosti

 

Vztah mezi konstelacemi vnitřních osob a rodinnými konstelacemi

Pokud navštěvujete semináře RK nebo jiné akce osobního rozvoje, je velmi pravděpodobné, že v některých oblastech vašeho života došlo již k zásadnímu posunu. Získali jste větší životní sílu, došlo k urovnání vztahů s druhými lidmi, začalo se vám více dařit v práci. Mohlo dojít také k posunu ve vztahu ke světu, k lidem, i k sobě samému. Možná jste si ale také všimli, že základní životní pocity, prožívání a bezprostřední reakce (např. při kritice okolí nebo v konfliktních situacích) zůstaly mnohdy bez větší změny. A možná jste se také ocitli v sittuaci, kdy se od vás očekává záasadní životní rozhodnutí.

Konstelace vnitřních osob umožňují setkání s duší, odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních osob, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme a především příběhů, které nesou a ktré naprosto zásadním způsobem ovlivňují jejich vnímání světa. Je to poutavá cesta, která umožňuje zvědomění jednotlivých vnitřních osob (vnitřních dětí, vnitřních žen, mužů, zvířat a bohů), odhalení jejich vztahů, příběhů i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Cesta, která směřuje od strachu, roztříštěnosti, odmítání a boje o moc k poznání, vzájemnosti a laskavé sounáležitosti vnitřních osob a jejich velkých životních hodnot.

Výsledkem práce touto technikou je zcela nový životní pocit.  Naše psýché přestává na život reagovat z obranné pozice a automaticky využívá kvalit podosobností, které jsou pro danou situaci nejlépe vybaveny. Naše reakce se stávají vědomějšími. Nesměřují k ochraně před emocemi spojenými se starými zraněními, ale k vytváření harmonického vztahu se světem, s lidmi a sama se sebou.

Víkend je zaměřený na stavění individuálních konstelací vnitřních osob - obrazů psýché jednotlivých účastníků, jejich zvědomění a harmonizace. Technikaje syntézou teorie zdrojů a systemických konstelací B. Hellingera. Objevili jsme ji v rámci výcviků systemických konstelací, které pořádáme Centru Ordějov. Děkujeme všem odvážným duším, kteří se na jejím objevu spolupodíleli.

 


Centrum Velkopolský Mlýn je novým místem, které jsem poznal díky jedné z absolventek mých výcviků. Je místem velmi silným - až krystalicky ryzím. Řeka, skály, lesy,... Dává vnitřní sílu. A sílou přichází odvaha. A té je k této práci potřeba především. Vážím si možnosti zde uspořádat víkendový seminář.

 


 

 

Klasické rodinné konstelace nám umožňují odhalit a zpracovat vazby, síly a rodová zapletení, která na nás působí. Mají ale jen omezenou moc trvale změnit naše vnitřní nastavení - životem vymodelovanou a utvrzenou strukturu naší duše, kterou nazýváme charakter.

Je to tím, že vše, co na nás v životě působilo - od záměru duše, přes rodové vazby až po celoživotní osobní zkušenosti početím počínaje, - zformovalo naše psýché do současného stavu. Už je "vymalováno". Rodinné konstelace sice umožňují zvědomit, přijmout a tím eliminovat vliv toho, co na nás působilo a dotlačilo nás až sem, ale nemají moc vrátit nastavení naší duše zpět, ani zásadně změnit životem vytvořenou strukturu duše, všechny její části a jejich reaktivní vrstvy. Pracují obvykle pouze s jednou částí duše a ta se po svém návratu "do kolektivu" vnitřních osob má silnou tendenci vrátit se k původnímu nastavení. Stačí například, aby Vás někdo opět zranil.

Naše duše se stále mění a vyvíjí podle toho, jaké životní zkušenosti prožíváme. Je to živý, supercitlivý a superinteligentní systém, který reaguje na vše, co na něj působí, a co se děje kolem. Přizpůsobuje se, vytváří strukturu a formuje sama sebe se záměrem ochránit vlastní esenci, přežít a vyhnout se bolestivým a traumatickým událostem.

Rodinné konstelace pracují obvykle s jednou, maximálně (např. u konstelací traumatu) se čtyřmi danými částmi duše. V konstelaci se obvykle podaří tyto části ošetřit a přivést hlouběji ke své esenci. Pokud je ale jedna nebo několik ošetřených částí vráceno zpět do nevědomé "džungle" duše, je dosažená změna vlivem působení zbývajících nezměněných mocných částí dlouhodobě neudržitelná. Setrvačné působení zbývajících mocných (většinou hluboce nevědomých) částí duše nastolí opět původní nebo maximálně částečně modifikovaný stav. Skutečné posuny jsou tak možné pouze za cenu silné vnitřní "vojenské" disciplíny a upřímnosti sama k sobě.

Konstelace odstraní blok nebo tlak, který na nás v důsledku zapletení působil, ale z místa, kam nás tento tlak v životě dostal, nás neposunou, to je možné jedině za cenu velkého množství práce na sobě.

Rodinné konstelace a pohyby duše považuji za úžasnou příležitost zastavit působení kolektivního svědomí, harmonizovat své vztahy s rodiči, odstranit rodová zapletení a když přijde čas, tak také karmické vlivy v nás. Jsou možností přijmout svůj život a vše, co se nám přihodilo, jako svoji realitu a tím získat životní sílu.


 

Více informací o Konstelacích vnitřních osob naleznete zde

 


 

ZPĚTNÉ VAZBY NA KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB

Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Pro mě to byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory,  pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí. S podosobnostmi se hodlám potkávat dnes a denně, prozkoumávám, kdo to ve mně vlastně "bydlí" a s kým mám tu čest. A snad už mě to jen tak nepustí. Je to obrovské dobrodružství. Dočítám knihu Inteligence duše a už mám připravenou Architekturu.

Vím, že to nebude lehká práce, a vím, že všechny mé bytosti jen tak po večeři nenastoupí do řady a nepodají hlášení. Ale to nevadí, já se k nim doufám nějak dostanu, aspoň snad k některým. Tak se měj fajn a moc díky za vše!

Ivana


 

Som unesená tým, ako tie podosobnosti fungujú, aké je to uchopiteľné - teda aspon pre mňa. Som strašne vďačná, že mám možnosť nahliadnuť do niečoho

takého a takýmto spôsobom rozširovať svoje vedomie a prechádzať životnými skúsenosťami.  Držte sa, majte sa, vidíme sa. Eva

 


Pro mě to by neobyčejný víkend - výborné vedení, skvělá "sešlost" lidí, takové to pohlazení na duši i na srdci, i když v některé konstelaci v dost drsném provedení. :-) Moc se mi to líbilo, odvezla jsem si spoustu silných zážitků, které budou dlouho doznívat.

Ještě jednou díky!

 


Ahoj Čendo, ještě jednou děkuji, myslím, že konstelace vnitřních osob u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav. Samozřejmě už jsem maličko ujela, ale žádné tak jak předtím to není. Už se blíží vánoce tak věřím, že to bude v klidné atmosféře. Budu zklidňovat své vnitřní osoby a přeji Tobě i celé Tvé rodině krásné a požehnané Vánoce.  Jarka

 


Konstelaci vnitřních osob jsem si postavil už 2x. Mohu říci, že nic z mé dosavadní práce na sobě (rodinné konstelace x krát, kineziologie x krát, ceremonie x krát, holotrop x krát...) neučinilo tak zásadní a hlavně trvalou změnu v mém emočním prožívání světa, lidí a sama sebe. Chápu, že by se to asi nestalo, kdybych to vše před tím neabsolvoval, ale nyní koneně vnímám a žiju mír v duši, jsem ve svém středu, vidím sebe své potřeby. A mohu si být věrný a neubližovat si. A vidím lidi kolem sebe, jejich bolest i jejich radost a mohu je milovat takové, jací jsou. A zústat nebo odejít. Cítím se svobodný. Petr

 


 

Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, to co jsi říkal o setrvačném jednání a i to ostatní. Hned v pondělí se mi stalo, že jsem uletěla a reagovala jsem zase stejně jako dříve - dětsky. Vztekem a sebelítostí, ale bylo to jiné, ne tak hluboké, jakoby člověk měl nějakou peřinku, ze které se odrazí, protože jsem se dříve dala dohromady a poznala, že reaguju dětsky (moje vnitřní dítě a i vnitřní zvíře asi), a to v řádu asi půlhodiny a pak jsem se rozhodla tuto situaci řešit jako dospělá.

To dříve, než jsem vůbec začala s prací na sobě, to bych zůstala v tomto postoji nadobro. A ještě před konstelacemi, bych na to přišla za rozhodně o hodně delší dobu a už vůbec bych si to tak jasně neuvědomila. Je to rozdíl. Cítím se jakoby silnější a kompaktnější.

Také jsem se dokázala v pravou chvíli v práci ozvat (asi můj vnitřní muž), a tu svoji autoritu ve slušnosti prosadit, což se mě v poslední době také nějak nedařilo. Pro mě je to opravdu jiné. Měla jsem v konstelaci tu rozpolcenost, ty dva tábory a zraněné dítě a zvíře, jestli si vzpomínáš.

Jinak fyzicky jsem se cítila od neděle hodně unavená, bolel mě doslova každý por na těle, až dnes se to trochu lepší, zároveň jsem ale měla jakoby zostřené vnímání sebe uvnitř, a byla jsem trochu jak v rauši, což bylo zas takové příjemné. Večer v klidu a soustředění dovnitř se mi moje vnitřní zvíře ukázalo - jako zranitelné a hebké ve dvou podobách - králíka a kočky. Prožila jsem jeho velikou bezbrannost, zranitelnost, jemnost a také tu bolest ze zranění, které se dá utěšit pohlazením, které oni milují.

Jinak velice moc děkuji, přeji krásné dny a ať se vše daří a zdravím tebe a celou rodinu. 


 

 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký, *1971

Čeněk je zakladatel a ředitel firmy Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a meditačního Centra Ordějov ( www.ordejov.cz ). Čeněk přednáší, lektoruje, působí jako terapeut, systemický kouč, vede výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Je expertem v oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Je autorem programu Konstelace vnitřních osob, který je syntézou systemických konstelací B. Hellingera a Individuální systemiky A. Wittemanna.

Čeňkova organizace Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších firem v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila neuvěřitelných 40000 učitelů. Úspěšně zrealizovala čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Jeho prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Podařilo se mu zvednou vlnu zájmu o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji sebeúcty učitelů, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.

V současnosti se Čeněk společně s jeho ženou Radhou věnují práci v Meditačním centru Ordějov v Bílých Karpatech, kde vedou kurzy, výcviky a individuální sezení zaměřené na sebepoznání, osobní růst  a rozvoj vědomí. Mají spolu 4 děti.

Vystudoval PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák) a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 7 let se intenzivně věnuje skupinovým a individuálním terapiím.
 
Čeněk Nabízí možnost uvidět a pochopit, co skrývá lidská duše, jaké síly a zákonitosti na nás působí a jak určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuje rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuje za základní předpoklady spokojeného a smysluplného života.
 

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738