SOBOTNÍ SYSTEMICKÉ KONSTELACE - Brno, Slow studio

energetické konstelace - integrace disharmonií, zranění a traumat na úrovni duše

Číslo akce: 10
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Slow Studio, Fanderlíkova 70, 616 00 Brno
Termín: 5. 12. 2020 9:30

Seminář se uskuteční v sobotu 5. 12. 2020

Zahájení je v 9:30, buďte prosím všichni na místě, budeme zahajovat. Pauza na oběd bude cca od 13:30 do 14:30. Končíme v 18:00. 

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 500 Kč, záloha 0 Kč

Cena za účast bez postavení vlastní konstelace: 500,-  Aktivní účast v poli, vzájemnost s druhými lidmi, možnost prožívání rolí a souvysejících meta-pocitů. I "pouze samotná účast má silný transformční účinek pro každého účastníka. V rolích probíhají intenzivní vhledy a holistické posuny obdobné jako při postavení vlastní konstelce. Základním záměrem duše je sebevzdělávací proces a s ním spojený růst.

Cena za účast s vlastní konstelací: 1500,- účast + postavení konstelce dle záměru klienta na příslušné úrovni vědomí v rozasu cca 1 hodina.

Cena zahrnuje kurzovné (účast nebo účast s konstelací) + základní občerstvení - čaj, káva.

Po přihlášení budete zařazeni do seznamu účastníků. O zařazení budete informováni e-mailem. Cena je splatná v hotovosti na místě.


Maximální počet účastníků: 10  - tento počet zajišťuje indviduální přístup, dostatek prostoru na odpočinek a možnost postavit si plnohodnotnou konstelaci většině účastníků. (Počet volných míst: 7)


 

Anotace:

Seminář je možností pro osobní vnitřní posun, který probíhá na základě odhalení, léčení a integrace osobních, rodinných, rodových nebo hlubších zapletení na úrovni duše a jejich uvolnění. 

Akce nabízí vědomou a svobodnou práci na úrovni duše. Je to příležitost podívat se na to, co se skrývá za osobními, vztahovými, zdravotními, finančními nebo pracovními potížemi. Způsob jak uvolnit blokace, umožnit volné plynutí a tím také realizaci vašich hlubších záměrů (zdraví, hojnosti, lásky, práce).

Pracovat budeme technikou systemických konstelací - jejich konkrétní forma bude volena na základě záměru klienta. Seminář nabízí syntézou rodinných konstelací B. Hellingera, Individuální systemiky A. Wittemana,  Konstelací traumatu, Procesu životní integrace W. Nellese, Příběhů duše (karmických konstelací) a Energetické práce vycházející z One Brain.

Slow Studio v Brně je novým, bezpečným místem s energeticky čistým záměrem a nastavením v souladu s novým paradigmatem lektorského vedení, kdy lektor je sice tím, který vede, ale zároveň dává klientovi svobodu vč. možnosti spoluvytvářet svůj proces nebo i převzít jeho vedení. Bezpečná a laskavá energie prostoru je významnou podporou pro realizaci záměrů klientů. Vážím si možnosti zde uspořádat sobotní seminář.


 

Obsah akce:

Konstelace odhalují aktuální, hlubší i základní příčiny klientem zadaných potíží. Mohou odhalit také aktuálně působící Příběh duše a z něj plynoucí zapletení, které je skryto za prožívanými komplikacemi aktuálně nejvíce blokuje nebo jinak negativně ovlivňuje záměr klienta. Konstelace umožňují zvědomit, přijmout a transformovat to, co je potřeba pro osobní posun. proces nikdo negarntuje, děje se svobodně v souladu se záměrem klienta, výsledek determinuje předevší to, co klient sám dovolí.

Pracovat budeme na všech základních úrovních duše (rodina, rod, duše, duch) s možnými záměry:

 • hramonizovat vztahy s rodiči - zaujmout systemicky čistý postoj dospělého člověka - přijetí, vděčnost, úcta, na více úrovních duše v rámci jediné konstelace
 • odhalit a rozplést rodinná, rodovázapletení, zrušit z nich vyplývající programy, přesvědčení a další reaktivní energie a aktivovat nová prospěšná přesvědčení,
 • sebepřijetí, sebejistota, sebeúcta - jsem ten, který jsem, se vším co ke mně patří, prožvám zkušenost, že právě takový jsem jsem milován, mohu se změnit a nemusím, odpovědnost za to mám pouze já
 • poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
 • uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, z čeho máme strachy, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody, nefunkční postoje,
 • harmonizovat hluboké vnitřní konflikty, sebezařeknutí, sebeprokletí – splynutí vnitřních polarit v jednotu,
 • integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše,
 • porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – prohlubovat schopnost nehodnotit, nesoudit, být v lásce
 • prožívat sounáležitost v duši na úrovni jednotlivých aspektů duše - vnitřních osob a dosáhnout rovnováhy - odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
 • integrace traumat a zranění a obnovení sounáležitosti jednotlivých podosobností,
 • odhalení původní esence, tj. prvotní kvality jednoznačnosti, síly a lásky a její realizace v praktickém životě, přijetí darů, se kterými jsme přišli na svět a jejich realizace.
 • Energetické uvolnění primárních zranění a traumat na úrovni duše.

Seminář je možností prožít hloubku, zažít jednotu, uvolnění mír a vnitřní klid a tichou radost z Bytí. Nástrojem který dokáže rozpouštět konflikty, nefunkční programy, polarity a prožívat jednotlivé úrovně vědomí v rámci své vlastní duše. Výsledkem je přijetí, uvolnění a následná harmonizace vztahů, zdraví a životní hojnosti. Vede nás ke zcela novému druhu porozumění, k laskavějšímu vnímání sama sebe, lidí a světa.

Faktickým projevem v životě je skutečnost, že klient, který dosud reagoval podmíněně – útokem, útěkem, zamrznutím – reaguje a vztahuje se překvapivě jinak, přiměřeně dané situaci. Tato nová reakce přitom nemusí být jen výsledkem práce mysli, ale automatickou první reakcí duše, tj. reakcí bez působení obranných struktur ega, většinou převzatých od předků.

Pracovat můžeme se záměrem zvědomit existenci a působení vnitřních osob, které se projevují v našem praktickém životě, a umožnit dosažení stavu jejich vzájemné spolupráce, nebo se záměrem odhalení mocných podosobností, které působí skryté v našem podvědomí. Záměrem může být také zpracování vztahových, psychických, zdravotních, pracovních, finančních problémů a dalších symptomů vždy z pohledu více částí duše. Čistým záměrem je rovněž podívat se na to, co mi působí nepříjmené pocity, co se mám v této fázi svého života naučit, na to co mi brání, na to co je za tím - co mám uvidět, co mám změnit, co se mám naučit.

Všechny naše tzv. potíže, jsou především symtomy - nosoteli zkušeností a bránymi na cestě k sebepoznání, k míru, svobodě, prohlubování vědomí své hodnoty, sounáležitosti s druhými lidmi a z toho plynoucí hojnosti, zdraví a spokojenosti.

 


 

Co přináší technika konstelací vnitřních osob

Pokud navštěvujete semináře RK nebo jiné akce osobního rozvoje, je velmi pravděpodobné, že v některých oblastech vašeho života došlo již k zásadnímu posunu. Získali jste větší životní sílu, došlo k urovnání vztahů s druhými lidmi nebo k rozpuštění závislosti na nich, začalo se vám více dařit v práci. Mohlo dojít také k posunu ve vztahu ke světu, k lidem, i k sobě samému. Možná jste si ale také všimli, že základní životní pocity, prožívání a bezprostřední reakce ve závažnějších situacích - při kritice okolí nebo při konfliktu - zůstaly mnohdy bez větší změny. A možná jste se také ocitli na prahu nové životní etapy v situaci, kdy se od vás očekává zásadní životní rozhodnutí.

Konstelace vnitřních osob umožňují setkání s duší, odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních osob, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme a především příběhů, které nesou a které naprosto zásadním způsobem ovlivňují jejich (a tím i naše) vnímání světa. Je to cesta, která umožňuje zvědomění jednotlivých vnitřních osob (vnitřních dětí, vnitřních žen, mužů, zvířat a bohů), odhalení jejich vztahů, příběhů i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Cesta, která směřuje od strachu, roztříštěnosti, odmítání a boje o moc k poznání, vzájemnosti a laskavé sounáležitosti vnitřních osob a jejich velkých životních hodnot.

Výsledkem práce touto technikou může být zcela nový životní pocit.  Naše psýché přestává na život reagovat z obranné pozice a automaticky využívá kvalit podosobností, které jsou pro danou situaci nejlépe vybaveny. Naše reakce se stávají vědomějšími. Nesměřují k ochraně před emocemi spojenými se starými zraněními, ale k vážně míněnémuému a vědomému vytváření harmonického vztahu se světem, s lidmi a sama se sebou.

Víkend je zaměřený na stavění individuálních konstelací vnitřních osob - obrazů psýché jednotlivých účastníků, jejich zvědomění a harmonizace. Technikaje syntézou teorie zdrojů a systemických konstelací B. Hellingera. Objevili jsme ji v rámci výcviků systemických konstelací, které pořádáme Centru Ordějov. Děkujeme všem odvážným duším, kteří se na jejím objevu spolupodíleli.


Klasické rodinné konstelace nám umožňují odhalit a zpracovat vazby, síly a rodová zapletení, která na nás působí. Mají ale jen omezenou moc trvale změnit naše vnitřní podvědomé nastavení - životem vymodelovanou a utvrzenou strukturu naší duše, kterou nazýváme charakter. Je to tím, že vše, co na nás v životě působilo - od záměru duše, přes rodové vazby až po celoživotní osobní zkušenosti početím počínaje, zformovalo naše psýché do současného stavu. Už je "vymalováno". Rodinné konstelace sice umožňují zvědomit, přijmout a tím eliminovat vliv toho, co na nás působilo a dotlačilo nás až sem, ale nemají moc vrátit nastavení naší duše zpět, ani zásadně změnit životem vytvořenou strukturu duše, všechny její části a jejich reaktivní vrstvy. Pracují obvykle pouze s jednou částí duše z první nebo druhé linie, a ta je po svém návratu "do kolektivu" vnitřních osob, mocnými v hloubi duše skrytými podosobnostmi s absolutními stanovisky nekompromisně donucena vrátit se k původnímu nastavení. Stačí například, setka se opět s lidmi, kteří vám způsobili zranění a vše je zpět v téměř původní podobě. Sice pak lépe rozumíte tomu, co se děje, ale je to stále silnější než vy. Výsledkem tak může být také pocit frustrace z neřešitelnosti nebo pocit marnosti ze zdánlivé vlastní neschopnopsti. je to ale vše tak jak má být. Je to součástí procesu. Pokud k posunu nedošlo, je třeba jít dál.  Skutečné posuny jsou tak možné pouze za cenu silné vnitřní  disciplíny a upřímnosti sama k sobě. Zkrátka musí se to odmakat.

Naše duše se stále mění a vyvíjí podle toho, jaké životní zkušenosti prožíváme. Je to živý, supercitlivý a superinteligentní systém, který reaguje na vše, co na něj působí, a co se děje kolem. Přizpůsobuje se, vytváří strukturu a formuje sama sebe se záměrem ochránit vlastní esenci, přežít a vyhnout se bolestivým a traumatickým událostem.

Konstelace odstraní blok nebo tlak, který na nás v důsledku zapletení působil, mohou změnit i náš pocit, ale z místa, kam nás tento tlak v životě dostal, nás neposunou, to je možné jedině tehdy, pokud zvědomíme, pochopíme a přijemem jako existenční fakt to, co nás daná životní lekce měla naučit. A tím je obvykle integrace rigidních přesvědčení mocných hluboce nevědomých částí naší duše, jež se utvořila na základě fatálních existenčních krizí nás nebo našich předků.

Systemické konstelace považuji za nadějnou a krásnou příležitost jak zastavit působení kolektivního svědomí, harmonizovat své vztahy s rodiči, odstranit rodová zapletení a když přijde čas, tak také základní bloky, alfa strachy a prvotní traumata, které jsme dostali do výnku, jako zákldní stavební metriál pro náš osobní růst - pro zvýšení našich schopností a naší "odolnosti". Jsou možností přijmout svůj život, sebe a vše, co se nám přihodilo, jako svoji realitu a tím získat životní sílu jí ještě dál.


 

Více informací o Konstelacích vnitřních osob naleznete zde

 


 

REFERENCE

Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Pro mě to byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory,  pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí. S podosobnostmi se hodlám potkávat dnes a denně, prozkoumávám, kdo to ve mně vlastně "bydlí" a s kým mám tu čest. A snad už mě to jen tak nepustí. Je to obrovské dobrodružství. Dočítám knihu Inteligence duše a už mám připravenou Architekturu.

Vím, že to nebude lehká práce, a vím, že všechny mé bytosti jen tak po večeři nenastoupí do řady a nepodají hlášení. Ale to nevadí, já se k nim doufám nějak dostanu, aspoň snad k některým. Tak se měj fajn a moc díky za vše!

Ivana


 

Som unesená tým, ako tie podosobnosti fungujú, aké je to uchopiteľné - teda aspon pre mňa. Som strašne vďačná, že mám možnosť nahliadnuť do niečoho

takého a takýmto spôsobom rozširovať svoje vedomie a prechádzať životnými skúsenosťami.  Držte sa, majte sa, vidíme sa. Eva

 


Pro mě to by neobyčejný víkend - výborné vedení, skvělá "sešlost" lidí, takové to pohlazení na duši i na srdci, i když v některé konstelaci v dost drsném provedení. :-) Moc se mi to líbilo, odvezla jsem si spoustu silných zážitků, které budou dlouho doznívat.

Ještě jednou díky!

 


Ahoj Čendo, ještě jednou děkuji, myslím, že konstelace vnitřních osob u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav. Samozřejmě už jsem maličko ujela, ale žádné tak jak předtím to není. Už se blíží vánoce tak věřím, že to bude v klidné atmosféře. Budu zklidňovat své vnitřní osoby a přeji Tobě i celé Tvé rodině krásné a požehnané Vánoce.  Jarka

 


Konstelaci vnitřních osob jsem si postavil už 2x. Mohu říci, že nic z mé dosavadní práce na sobě (rodinné konstelace x krát, kineziologie x krát, ceremonie x krát, holotrop x krát...) neučinilo tak zásadní a hlavně trvalou změnu v mém emočním prožívání světa, lidí a sama sebe. Chápu, že by se to asi nestalo, kdybych to vše před tím neabsolvoval, ale nyní koneně vnímám a žiju mír v duši, jsem ve svém středu, vidím sebe své potřeby. A mohu si být věrný a neubližovat si. A vidím lidi kolem sebe, jejich bolest i jejich radost a mohu je milovat takové, jací jsou. A zústat nebo odejít. Cítím se svobodný. Petr

 


 

Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, to co jsi říkal o setrvačném jednání a i to ostatní. Hned v pondělí se mi stalo, že jsem uletěla a reagovala jsem zase stejně jako dříve - dětsky. Vztekem a sebelítostí, ale bylo to jiné, ne tak hluboké, jakoby člověk měl nějakou peřinku, ze které se odrazí, protože jsem se dříve dala dohromady a poznala, že reaguju dětsky (moje vnitřní dítě a i vnitřní zvíře asi), a to v řádu asi půlhodiny a pak jsem se rozhodla tuto situaci řešit jako dospělá.

To dříve, než jsem vůbec začala s prací na sobě, to bych zůstala v tomto postoji nadobro. A ještě před konstelacemi, bych na to přišla za rozhodně o hodně delší dobu a už vůbec bych si to tak jasně neuvědomila. Je to rozdíl. Cítím se jakoby silnější a kompaktnější.

Také jsem se dokázala v pravou chvíli v práci ozvat (asi můj vnitřní muž), a tu svoji autoritu ve slušnosti prosadit, což se mě v poslední době také nějak nedařilo. Pro mě je to opravdu jiné. Měla jsem v konstelaci tu rozpolcenost, ty dva tábory a zraněné dítě a zvíře, jestli si vzpomínáš.

Jinak fyzicky jsem se cítila od neděle hodně unavená, bolel mě doslova každý por na těle, až dnes se to trochu lepší, zároveň jsem ale měla jakoby zostřené vnímání sebe uvnitř, a byla jsem trochu jak v rauši, což bylo zas takové příjemné. Večer v klidu a soustředění dovnitř se mi moje vnitřní zvíře ukázalo - jako zranitelné a hebké ve dvou podobách - králíka a kočky. Prožila jsem jeho velikou bezbrannost, zranitelnost, jemnost a také tu bolest ze zranění, které se dá utěšit pohlazením, které oni milují.

Jinak velice moc děkuji, přeji krásné dny a ať se vše daří a zdravím tebe a celou rodinu. 


 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký, *1971

Pracuji jako lektor, kouč a terapeut. Této oblastio se věnuji 15 let. Z vlastní cesty vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, jaké výzvy před nás staví i kolik času, práce a pokory je zapotřebí k jejich rozpuštění. Vím také, že v konečném důsledku jsou pro nás milostí.

"Terpve až odhodíme starém, můžeme získat nové. Teprve až získáme nové, pochopíme, proč jste museli ztratit to staré."

Nabízím odhalení, pochopení, uvolnění a integraci rodinných, rodových a hlubších zapletení na úrovni duše a harmonizaci z nich plynoucích těžkostí. Nabízím léčení na všechn úrovních duše a transformaci všech typů osobních, vztahových, zdravotních, finančních nebo pracovních potíží. poznání hlavních zdrojů životní síly a možných cest k nim.

Z vlastní zkušenosti vím, jak mohou být zdravotní, psychické nebo vztahové potíže bolestivé, a co je třeba učinit k jejich transformaci ve zdraví, lásku a hojnost. Nabízím příležitost uvidět a pochopit, co je skyrtou příčinou potíží i možnost jíd dál k tajemstvím, která skrývá lidská duše. Nabízím možnost uvidět jaké příběhy nesou skryté vnitřní části naší duše, jaké zákonitosti na nás působí, co určuje naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji.

Cílem je vděčnost, pokora, soucit, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úcta). To jsou základní předpoklady spokojeného lidského života.  Až pak je možné, chete-li, jít ještě dál.

 

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738