SOBOTNÍ systemické KONSTELACE - Brno, Centrum Zázemí

konstelace vnitřních osob - transformce a léčení bloků, traumat a zranění na všech úrovních duše

Číslo akce: 5
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Centrum Zázemí, Václavská 12a, Brno, 603 00 - Průchod domem Václavská 12 - modrými vraty do vnitrobloku
Termín: 14. 3. 2020 9:00

Seminář se uskuteční v sobotu 14. 3. 2020

Zahájení je v 9:00, buďte prosím všuichni na místě, budeme zahajovat. Pauza na oběd bude cca od 13:00 do 14:30. Končíme v 18:00.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 700 Kč, záloha 0 Kč

Cena za účast s konstelací: 1500,- koučink záměru + plnohodnotná konstelce vnitřních osob, stavěná v souladu se záměrem klienta (vč. změny vnitřních programů a přesvědčení).

Cena za účast bez postavení vlastní konstelace: 700,-  Aktivní účast v poli, vzájemnost s druhými lidmi a vědomé prožívání rolí, do kterých člověk nikdy není vybrán náhodou, má velmi silný transformční účinek na každého účastníka. Někdy lze účast v roli považovat za adekvátní posun jako při postavení vlastní konstelce. Základním záměrem duše je sebevzdělávací proces.

Cena zahrnuje kurzovné + základní občerstvení - čaj, káva.

Po přihlášení budete zařazeni do seznamu účastníků. O zařazení budete informováni e-mailem. Cena je splatná v hotovosti na místě.


Maximální počet účastníků: 12  - tento počet zajišťuje indviduální přístup, dostatek prostoru na odpočinek a možnost postavit si plnohodnotnou konstelaci většině účastníkům. (Počet volných míst: 12)


 

Anotace:

Cílem semináře je odhalení a transformaci rodinných, rodových a hlubších "karmikcých" zapletení a harmonizace z nich plynoucích těžkostí. 

Akce nabízí léčení na všechn úrovních duše a transformaci všech typů osobních, vztahových, zdravotních, finančních nebo pracovních potíží. Umožňuje odstranit blokace bránící realizaci vašich záměrů (zdraví, hojnosti, lásky, práce), ale především Váš duchovní růst.

Pracovat budeme novým typem konstelační techniky - Konstelacemi vnitřních osob. Jedná se o syntézou individuální systemiky A. Wittemana, nových konstelací B. Hellingera, konstelací traumatu a příběhů duše (karmických konstelací). Jde o systém práce, kdy se díváme vždy na postoj a příběh více částí duše. Jedna konstelace vnitřních osob tak může vydat za 3-4 klasické konstelace a výrazně posílit udržitelnost nově dosaženého stavu psýché.

 


Centrum Zázemí v Brně je novým místem s čistým záměrem a nastavením v souladu s novým paradigmatem lektorského vedení. Čistá otevřená energie prostoru je významnou podporou pro realizaci záměrů klientů. Vážím si možnosti zde uspořádat sobotní seminář.


 

Obsah akce:

Konstelace vnitřních osob odhalují hlavní aktuální příčinu klientem zadaných potíží. Ukazují působící příběh duše a z něj plynoucí zapletení, které aktuálně nejvíce blokuje nebo jinak negativně ovlivňuje záměr klienta. Konstelace umožňují zvědomit, přijmout a transformovat to, co je potřeba pro osobní posun.

Pracovat budeme na všech úrovních duše (rodina, rod, karma, duch) technikou konstelace vnitřních osob (KVO), která propojuje rodinné konstelace, individuální systemiku, příběhy duše, theta léčení a další techniky se záměrem:

 • odhalit a rozplést rodinná, rodová a karmická zapletení, zrušit z nich vyplývající programy, přesvědčení a další energie a aktivovat nová prospěšná přesvědčení,
 • přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky a mohu být "v pohodě",
 • poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
 • uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, z čeho máme strachy, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody, nefunkční postoje,
 • harmonizovat vnitřní konflikty – splynutí vnitřních polarit v jedno,
 • integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše,
 • porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – prohlubovat schopnost nehodnotit a nesoudit,
 • prožívat hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
 • přijmout své rodiče na více úrovních a zvíce částí duše v rámci jediné konstelace,
 • integrace traumat a zranění a obnovení sounáležitosti jednotlivých podosobností,
 • odhalení původní esence, tj. prvotní kvality jednoznačnosti, síly a lásky a její realizace v praktickém životě, přijetí darů, se kterými jsme přišli na svět a jejich realizace.

Je to příležitost spoluvytvářet jednotu. Rozpouštět konflikty, nefunkční programy, polarity a prožívat jednotlivé úrovně vědomí v rámci své vlastní duše. Tedy přímo v místě stvořeném k tomuto účelu. Dochází tak k uvolnění, harmonizaci vztahů a ke zcela novému druhu porozumění, které vede k laskavějšímu vnímání sama sebe, lidí a světa. Faktickým projevem v životě je skutečnost, že klient, který dosud reagoval podmíněně – útokem, útěkem, zamrznutím – reaguje a vztahuje se překvapivě jinak, přiměřeně dané situaci. Tato nová reakce přitom nemusí být jen výsledkem práce mysli, ale automatickou první reakcí duše, tj. reakcí bez působení struktur ega.

Pracovat můžeme se záměrem zvědomit existenci a působení vnitřních osob, které se projevují v našem praktickém životě, a umožnit dosažení stavu jejich vzájemné spolupráce, nebo se záměrem odhalení mocných podosobností, které působí skryté v našem podvědomí.

Záměrem může být také zpracování vztahových, psychických, zdravotních, pracovních, finančních problémů a dalších symptomů vždy z pohledu více částí duše. Čistým záměrem je rovněž podívat se na to, co mi působí nepříjmené pocity, co se mám v této fázi svého života naučit nebo např. na svoji pýchu.

Tím nejdůležitějším ale je, že všechny naše potíže, jsou především zkušeností a bránou na cestě k sebepoznání, osobnímu růstu, prohlubování vědomí své hodnoty, sounáležitosti s druhými lidmi a z toho plynoucí spokojenosti.

 

V čem se konstelace vnitřních osob lyší od rodinných konstelací

Pokud navštěvujete semináře RK nebo jiné akce osobního rozvoje, je velmi pravděpodobné, že v některých oblastech vašeho života došlo již k zásadnímu posunu. Získali jste větší životní sílu, došlo k urovnání vztahů s druhými lidmi nebo k rozpuštění závislosti na nich, začalo se vám více dařit v práci. Mohlo dojít také k posunu ve vztahu ke světu, k lidem, i k sobě samému. Možná jste si ale také všimli, že základní životní pocity, prožívání a bezprostřední reakce ve závažnějších situacích - při kritice okolí nebo při konfliktu - zůstaly mnohdy bez větší změny. A možná jste se také ocitli na prahu nové životní etapy v situaci, kdy se od vás očekává zásadní životní rozhodnutí.

Konstelace vnitřních osob umožňují setkání s duší, odhalení její struktury a nevědomých částí - vnitřních osob, skrze které prožíváme, reagujeme a komunikujeme a především příběhů, které nesou a ktré naprosto zásadním způsobem ovlivňují jejich vnímání světa. Je to poutavá cesta, která umožňuje zvědomění jednotlivých vnitřních osob (vnitřních dětí, vnitřních žen, mužů, zvířat a bohů), odhalení jejich vztahů, příběhů i původní esence, se kterou přišly na tento svět. Cesta, která směřuje od strachu, roztříštěnosti, odmítání a boje o moc k poznání, vzájemnosti a laskavé sounáležitosti vnitřních osob a jejich velkých životních hodnot.

Výsledkem práce touto technikou je zcela nový životní pocit.  Naše psýché přestává na život reagovat z obranné pozice a automaticky využívá kvalit podosobností, které jsou pro danou situaci nejlépe vybaveny. Naše reakce se stávají vědomějšími. Nesměřují k ochraně před emocemi spojenými se starými zraněními, ale k vytváření harmonického vztahu se světem, s lidmi a sama se sebou.

Víkend je zaměřený na stavění individuálních konstelací vnitřních osob - obrazů psýché jednotlivých účastníků, jejich zvědomění a harmonizace. Technikaje syntézou teorie zdrojů a systemických konstelací B. Hellingera. Objevili jsme ji v rámci výcviků systemických konstelací, které pořádáme Centru Ordějov. Děkujeme všem odvážným duším, kteří se na jejím objevu spolupodíleli.


Klasické rodinné konstelace nám umožňují odhalit a zpracovat vazby, síly a rodová zapletení, která na nás působí. Mají ale jen omezenou moc trvale změnit naše vnitřní podvědomé nastavení - životem vymodelovanou a utvrzenou strukturu naší duše, kterou nazýváme charakter. Je to tím, že vše, co na nás v životě působilo - od záměru duše, přes rodové vazby až po celoživotní osobní zkušenosti početím počínaje, zformovalo naše psýché do současného stavu. Už je "vymalováno". Rodinné konstelace sice umožňují zvědomit, přijmout a tím eliminovat vliv toho, co na nás působilo a dotlačilo nás až sem, ale nemají moc vrátit nastavení naší duše zpět, ani zásadně změnit životem vytvořenou strukturu duše, všechny její části a jejich reaktivní vrstvy. Pracují obvykle pouze s jednou částí duše a ta se po svém návratu "do kolektivu" vnitřních osob má silnou tendenci vrátit se k původnímu nastavení, protože ve skutečnosti ji z podvědomí řídí jiná mnohem mocnější podosobnost. Stačí například, aby Vás někdo opět zranil a vše je jako dřív nebo dokonce o pocit marnosti horší.

Naše duše se stále mění a vyvíjí podle toho, jaké životní zkušenosti prožíváme. Je to živý, supercitlivý a superinteligentní systém, který reaguje na vše, co na něj působí, a co se děje kolem. Přizpůsobuje se, vytváří strukturu a formuje sama sebe se záměrem ochránit vlastní esenci, přežít a vyhnout se bolestivým a traumatickým událostem.

Rodinné konstelace pracují obvykle s jednou, maximálně (např. u konstelací traumatu) se čtyřmi danými částmi duše. V konstelaci se obvykle podaří tyto části ošetřit a přivést hlouběji ke své esenci. Pokud je ale jedna nebo několik ošetřených částí vráceno zpět do nevědomé "džungle" duše, je dosažená změna vlivem působení zbývajících nezměněných mocných částí dlouhodobě neudržitelná. Setrvačné působení zbývajících mocných (většinou hluboce nevědomých) částí duše a s nimi spjatých energií nastolí opět původní nebo maximálně částečně modifikovaný stav. Skutečné posuny jsou tak možné pouze za cenu silné vnitřní  disciplíny a upřímnosti sama k sobě. Zkrátka musí se to odmakat.

Konstelace odstraní blok nebo tlak, který na nás v důsledku zapletení působil, mohou změnit i náš pocit, ale z místa, kam nás tento tlak v životě dostal, nás neposunou, to je možné jedině tehdy, pokud zvědomíme, pochopíme a přijemem jako existenční fakt to, co nás daná životní lekce měla naučit. A tím je obvykle integrace rigidních přesvědčení mocných hluboce nevědomých částí naší duše, jež se utvořila na základě fatálních existenčních krizí nás nebo našich předků.

Systemické konstelace vnitřních osob považuji za úžasnou příležitost zastavit působení kolektivního svědomí, harmonizovat své vztahy s rodiči, odstranit rodová zapletení a když přijde čas, tak také karmické vlivy v nás. Jsou možností přijmout svůj život a vše, co se nám přihodilo, jako svoji realitu a tím získat životní sílu.


 

Více informací o Konstelacích vnitřních osob naleznete zde

 


 

ZPĚTNÉ VAZBY NA KONSTELACE VNITŘNÍCH OSOB

Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Pro mě to byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory,  pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí. S podosobnostmi se hodlám potkávat dnes a denně, prozkoumávám, kdo to ve mně vlastně "bydlí" a s kým mám tu čest. A snad už mě to jen tak nepustí. Je to obrovské dobrodružství. Dočítám knihu Inteligence duše a už mám připravenou Architekturu.

Vím, že to nebude lehká práce, a vím, že všechny mé bytosti jen tak po večeři nenastoupí do řady a nepodají hlášení. Ale to nevadí, já se k nim doufám nějak dostanu, aspoň snad k některým. Tak se měj fajn a moc díky za vše!

Ivana


 

Som unesená tým, ako tie podosobnosti fungujú, aké je to uchopiteľné - teda aspon pre mňa. Som strašne vďačná, že mám možnosť nahliadnuť do niečoho

takého a takýmto spôsobom rozširovať svoje vedomie a prechádzať životnými skúsenosťami.  Držte sa, majte sa, vidíme sa. Eva

 


Pro mě to by neobyčejný víkend - výborné vedení, skvělá "sešlost" lidí, takové to pohlazení na duši i na srdci, i když v některé konstelaci v dost drsném provedení. :-) Moc se mi to líbilo, odvezla jsem si spoustu silných zážitků, které budou dlouho doznívat.

Ještě jednou díky!

 


Ahoj Čendo, ještě jednou děkuji, myslím, že konstelace vnitřních osob u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav. Samozřejmě už jsem maličko ujela, ale žádné tak jak předtím to není. Už se blíží vánoce tak věřím, že to bude v klidné atmosféře. Budu zklidňovat své vnitřní osoby a přeji Tobě i celé Tvé rodině krásné a požehnané Vánoce.  Jarka

 


Konstelaci vnitřních osob jsem si postavil už 2x. Mohu říci, že nic z mé dosavadní práce na sobě (rodinné konstelace x krát, kineziologie x krát, ceremonie x krát, holotrop x krát...) neučinilo tak zásadní a hlavně trvalou změnu v mém emočním prožívání světa, lidí a sama sebe. Chápu, že by se to asi nestalo, kdybych to vše před tím neabsolvoval, ale nyní koneně vnímám a žiju mír v duši, jsem ve svém středu, vidím sebe své potřeby. A mohu si být věrný a neubližovat si. A vidím lidi kolem sebe, jejich bolest i jejich radost a mohu je milovat takové, jací jsou. A zústat nebo odejít. Cítím se svobodný. Petr

 


 

Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, to co jsi říkal o setrvačném jednání a i to ostatní. Hned v pondělí se mi stalo, že jsem uletěla a reagovala jsem zase stejně jako dříve - dětsky. Vztekem a sebelítostí, ale bylo to jiné, ne tak hluboké, jakoby člověk měl nějakou peřinku, ze které se odrazí, protože jsem se dříve dala dohromady a poznala, že reaguju dětsky (moje vnitřní dítě a i vnitřní zvíře asi), a to v řádu asi půlhodiny a pak jsem se rozhodla tuto situaci řešit jako dospělá.

To dříve, než jsem vůbec začala s prací na sobě, to bych zůstala v tomto postoji nadobro. A ještě před konstelacemi, bych na to přišla za rozhodně o hodně delší dobu a už vůbec bych si to tak jasně neuvědomila. Je to rozdíl. Cítím se jakoby silnější a kompaktnější.

Také jsem se dokázala v pravou chvíli v práci ozvat (asi můj vnitřní muž), a tu svoji autoritu ve slušnosti prosadit, což se mě v poslední době také nějak nedařilo. Pro mě je to opravdu jiné. Měla jsem v konstelaci tu rozpolcenost, ty dva tábory a zraněné dítě a zvíře, jestli si vzpomínáš.

Jinak fyzicky jsem se cítila od neděle hodně unavená, bolel mě doslova každý por na těle, až dnes se to trochu lepší, zároveň jsem ale měla jakoby zostřené vnímání sebe uvnitř, a byla jsem trochu jak v rauši, což bylo zas takové příjemné. Večer v klidu a soustředění dovnitř se mi moje vnitřní zvíře ukázalo - jako zranitelné a hebké ve dvou podobách - králíka a kočky. Prožila jsem jeho velikou bezbrannost, zranitelnost, jemnost a také tu bolest ze zranění, které se dá utěšit pohlazením, které oni milují.

Jinak velice moc děkuji, přeji krásné dny a ať se vše daří a zdravím tebe a celou rodinu. 


 

O lektorovi: Mgr. Čeněk Rosecký, *1971

Pracuji jako lektor, kouč a terapeut. Této oblastio se věnuji 15 let. Z vlastní cesty vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik času, práce a pokory je zapotřebí k jejich rozpuštění. Nabízím odhalení a transformaci rodinných, rodových a hlubších "karmikcých" zapletení a harmonizace z nich plynoucích těžkostí. Nabízím léčení na všechn úrovních duše a transformaci všech typů osobních, vztahových, zdravotních, finančních nebo pracovních potíží. poznání hlavních zdrojů životní síly a možných cest k nim.

V roce 2001 jsem založil jsem vzdělávací agenturu Tvořivá škola ( www.tvorivaskola.cz ) a v roce 2013 Meditační Centrum Ordějov ( www.ordejov.cz ). Přednáším, lektoruji, působím jako terapeut, systemický kouč, vedu výcviky systemických konstelací a konstelací vnitřních osob. Věnuji se primárně oblasti systemických konstelací, které působí ve všech oblastech života. Jsem autorem techniky Konstelace vnitřních osob, která je syntézou systemických konstelací B. Hellingera, Individuální systemiky A. Wittemanna a Procesu životní integrc W.Nellesse.

Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě. Prošel jsem výcviky systemických konstelací, hypno-systemického koučinku a Dechu existence (Bhagat), klasického koučinku (Odyssey) a školních konstelací (I. Pavelčák), Výcvikem Vědomé mužské síly a intenzivní 7 letou očistou formou techniky One Brain (Renata Agnes Šulcová). Posledních 9 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím.

Tvořivá škola je jednou z nejúspěšnějších a nejdéle působích (od roku 1995) oraganizací v oblasti vzdělávání učitelů a proškolila již více než 40000 učitelů. Úspěšně jsme zrealizovali čtyři celostátní projekty ESF zaměřené na rozvoj výuky dětí na ZŠ v souladu s jejich přirozenými potřebami a na osobností růst učitelů. Mými prezenčními kurzy Systemické pedagogiky prošlo více než 2000 učitelů. Myslím, že se nám daří pozvedat zájem o systemickou pedagogiku, která významně přispívá k rozvoji vzájemné úcty mezi učiteli, žáky a rodiči žáků, ale především ke spokojenosti dětí a jejich rodičů.


Z vlastní zkušenosti vím, jak mohou být mezilidské vztajhy složitým a těžko řešitelným problémem. Nabízím příležitost uvidět a pochopit, co je toho skyrtou příčinou i mžnost jíd dál k tajemstvím, která skrývá lidská duše - jaké skryté vnitřní části a zákonitosti na nás působí a určují naše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé sily, které nám brání v dalším rozvoji. Vděčnost, pokoru, soucit, poznání vyššího řádu (moudrost) a jeho přijetí (úctu) považuji za základní předpoklady spokojeného lidského života.
 

Rozhovor s lektorem v magazínu MAITREA


 

Vítáme Vás.


MC Ordějov,
Bystřice pod Lopeníkem 79info(a)ordejov.cz777 577 738